Artikel 1. BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website behoort toe aan de Jozefien Ryckx

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Maurits Sabbestraat 28, 9050 Gentbrugge met ondernemingsnummer BE0657.768.777. De zaakvoerder is Jozefien Ryckx en zij is te bereiken via Jozefien@goestjes.be

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij de Jozefien Ryckx. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan Jozefien Ryckx.

Artikel 2. VOORWERP

De prestaties van Jozefien Ryckx bestaan uit het verkopen en digitaal aanleveren van het Goestjes Weekmenu met bijhorende Boodschappenlijst, hieronder verder vermeld als ‘Goestjes Weekmenu’.

Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat Goestjes Weekmenu een standaardproduct is dat niet specifiek voor haar behoeften gecreëerd werd. Bijgevolg aanvaardt de klant dat Jozefien Ryckx geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van Goestjes Weekmenu om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden.

Jozefien Ryckx neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Artikel 3. KLANTINFORMATIE

De diensten en producten van Jozefien Ryckx zijn beschikbaar voor rechtspersonen en natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij Jozefien Ryckx bevestigt de klant dat alle informatie die zij ons geeft correct en naar waarheid is.

Artikel 4. BESTELLEN EN BETALEN

Elke inschrijving en aankoop van Goestjes Weekmenu door de klant dient elektronisch te gebeuren. Bestellen is eenvoudig: je kiest je Goestjes Weekmenu abonnement (maand- of jaar) en legt die in je winkelmandje. Je gaat naar afrekenen en kiest je betaalmethode. De abonnementen dien je onmiddellijk te betalen met Bancontact of iDEAL. Alle betalingen worden veilig verwerkt via onze partner Mollie. Na aankoop krijg je het starterspakket doorgestuurd en de nodige instructies. De eerstvolgende dinsdag krijg je dan je eerste weekmenu met boodschappenlijst recht in je mailbox. Omdat het hier over een abonnementsformule gaat worden je betalingsgevegevens opgeslaan om zo de nodige automatische betalingen te kunnen doorvoeren.

Goestjes behoudt ten allen tijde het recht op alle termijnbetalingen waar de klant voor intekende. Kiest de klant er dus voor om een jaarabonnement te betalen in maandelijkse termijnen, dan verbindt de klant er zich toe om die termijnen ook effectief allemaal te betalen.

 

Artikel 5. PRIJZEN

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief btw. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

Artikel 6. AUTEURSRECHTEN

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van Goestjes Weekmenu niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van Goestjes Weekmenu geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Jozefien Ryckx.

Artikel 7. ANNULATIE

Elke annulering van de bestelling van een Goestjes Weekmenu door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Jozefien Ryckx te worden aanvaard. De bestelling van een abonnement op het Goestjes Weekmenu kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Goestjes Weekmenu nog niet in gebruik is genomen.

In geval van annulering van de bestelling van een Online Goestjes Weekmenu is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

Goestjes Weekmenu’s en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald.

Na betaling van de bestelling, ontvangt u je eerste digitale bestand met het Goestjes Weekmenu de daaropvolgende dinsdag. Je kan het dan meteen downloaden en lezen. Vanaf dan is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met de levering.

Artikel 8: OPZEGGING

Dient het abonnement hernieuwd te worden? Dan krijgt de klant hier 1 week op voorhand een bericht van via e-mail. Na schriftelijke stopzegging zal het abonnement niet automatisch vernieuwd worden.  Klant kan zelf ook bericht van opzegging geven alvorens de termijn verstrijkt. Het abonnement zal dan stopgezet worden op einde looptijd.

Artikel 9. OVERMACHT

Jozefien Ryckx zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Goestjes Weekmenuen te laten plaatsvinden. Jozefien Ryckx is niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten haar macht liggen.

Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er wetswijzigingen zijn opgetreden, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers van Jozefien Ryckx), kan Jozefien Ryckx de Goestjes Weekmenu’s annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Jozefien Ryckx krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Jozefien Ryckx beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten.Indien de aansprakelijkheid van Jozefien Ryckx wordt weerhouden, is Jozefien Ryckx er enkel toe gehouden de prijs terug te betalen.

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.

Jozefien Ryckx is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Gent (België).

Ongewijzigd van kracht sinds 17 januari 2022.